SEKIRINDH_KT

SEKIRINDH_KT
EɍLՍϑT

The garden at Jotokujiy~p~~u x{y
y~p~~u x{y


}ut txptxu~

}ut txptxu~

|rp txu~{y u}y~r

|rp txu~{y u}y~ry~}py

y~}py


 y{u

y{u

link

MAIL

Kyoto Kokusai Zendo
Inukai, Sogabe-cho
Kameoka-shi
621-0027 Kyoto prefecture, JAPAN


Tel / Fax:
++81-(0)771- Jotokuji -24-0152 (English)
Tokoji -23-1784
E-mail: zen@tekishin.org


Kyoto International Zendo