O RIKE

   O RIKE

Top PageHozumi Gensho Roshi

@@@@@@        Vtx}y Cu~u y

Qty| r 1937 r s. Eyy, u. K}p}

1959 – Hp{~yr p{|u qtt|syy r ~yruyuu Vp~ptx~ ( Ky ),

p~ry }~p} r Ru{txy ( }~p r Kqu ), stu p{y{u 12 |u t ~pp|} `}pt M}~p y . P|u s t|wpu p{y{ t {rtr} O}y Rsu~p y, yu}~y{} Dp} {us ~ y p~ry , |yr y} Myy .

 B ~puu ru} r|u xp}} tu{p~p p{|up u|ysrutu~y ~. Vp~ptx~, |u{} r {|~ u~p @py y mHK . @ p{ wu utpryu|u} `~yy r }uwt~pt~} {}yuu « Qu|ysyy }yp xp }y «


RPIROK ORNOBN\V PTALIK@WIJ
@RPIROK ORNOBN\V PTALIK@WIJ

.
MAIL


Kyoto Kokusai Zendo
Inukai, Sogabe-cho
Kameoka-shi
621-0027 Kyoto prefecture, JAPAN


Tel / Fax:
++81-(0)771- Jotokuji -24-0152 (English)
Tokoji -23-1784
E-mail: zen@tekishin.org


Kyoto International Zendo